• درس کانی شناسی نوری ، فرآیند و آزمایشگاه 
  • دانشکده مهندسی معدن ،نفت و ژیوفیزیک
  • دانشگاه صنعتی شاهرود
  • نیمسال اول 1400-1399